Filosofía

Materia optativa de 4º da ESO, a Filosofía contribúe a que o alumnado sexa capaz de ir adquirindo competencias que lle permitan pensar, comprender, razoar críticamente e argumentar.

Filtros Filtrar por categorías

Mostrando 0 resultados